رقابت های استارتاپی ثبت نام رایگان
همراه داشتن کارت شناسایی معتبر در زمان ورود به سمینار الزامی است.

ثبت نام در سمینار